Statuten Vereniging Sneeuwfitzutphen en omstreken

NAAM. ZETEL. EN RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 1.
1. De vereniging is genaamd: “Vereniging Sneeuwfit Zutphen en omstreken”, hierna in deze statuten te noemen: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zutphen.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

OPRICHTING / BOEKJAAR
Artikel 2.
1. De vereniging is opgericht op drieëntwintig april negentienhonderd zesennegentig.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel het als lid van de te ‘s-Gravenhage gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: “Nederlandse Ski Vereniging” – hierna in deze statuten te noemen: “de N.Ski V.” – en met inachtneming van de belangen van de N.Ski V. op lokaal en regionaal niveau bevorderen van de beoefening van de skisport en aanverwante takken van sneeuwsport.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van verenigingsactiviteiten die kunnen leiden tot bevordering van het contact en de band tussen de leden van de vereniging in het bijzonder en tot bevordering van de doelstellingen van de N.Ski V. in het algemeen en het verrichten van al hetgeen hiermee, in de ruimste zin van het woord, in verband staat of daartoe kan bijdragen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de N.Ski V., kunnen lid zijn van de vereniging.
2a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de N.Ski V. worden toegelaten, of van wie de N.Ski V. het lidmaatschap heeft beëindigd.
b. Het bestuur is verplicht een ieder die lid is van de vereniging voor het lidmaatschap van de N.Ski V. aan te melden, terwijl het bestuur er voor zorg draagt dat ook degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de N.Ski V.
c. Het bestuur van de N.Ski V. is bevoegd te controleren of aan het onder b. van dit lid 2 bepaalde is voldaan.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “ere-voorzitter”, “ere-lid” of “lid van verdienste” verlenen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, één en ander op een door de N.Ski V. aan te geven wijze.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5.
1. De leden zijn tevens gehouden:
a. een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse contributie aan de vereniging te voldoen;
b. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
c. de statuten en reglementen van de ‘N.Ski V., de besluiten van het hoofdbestuur en/of de algemene vergadering van de N.Ski V., alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
d. de door de N.Ski V. van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van internationale organisaties na- te leven;
e. de belangen van de vereniging niet te schaden
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.

STRAFFEN
Artikel 6.
l-a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Strafbaar zal zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen, en/of besluiten van het hoofdbestuur en/of de algemene vergadering van de N.Ski V., alsmede met de door de N.Ski V. van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen of waardoor de belangen van de N.Ski V., dan wel van de skisport in het algemeen worden geschaad.
2-a. Het bestuur is bevoegd om overtredingen te bestraffen, daargelaten de bevoegdheid van de N.Ski V. om overtredingen, als bedoeld in lid l van dit artikel te bestraffen.
2-b. Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkenen in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in de leden 3 en 6 van dit artikel bepaalde.
3-a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid l van dit artikel kunnen de volgende straffen worden opgelegd: -berisping; – boete tot een maximum van éénhonderd Euro (EURO 100,–) ; – schorsing; – ontzetting uit het lidmaatschap.
3-b. Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing mondeling aan het lid mededelen.
3-c. Van het opleggen van een straf wordt in het periodiek orgaan van de vereniging mededeling gedaan.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
5-a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5-b. Nadat het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
6a. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6-b. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
7. Het bestuur is, zodra en indien het lidmaatschap van een lid is geëindigd, verplicht de N.Ski V. daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging; en
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 5 van deze statuten
2a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. De vereniging kan casu quo moet het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; en
d. wanneer de N.Ski V. het lidmaatschap van het lid van de N.Ski V. heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de N.Ski V. op de- door de N.Ski V. voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de N.Ski v. is bevestigd of ongedaan gemaakt
4a Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: – wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; – binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen; – binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgende op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.
c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid van dit artikel bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Indien een lid door de N.Ski v. uit het lidmaatschap van de N.Ski v. is ontzet, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6. Behoudens.in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

GELDMIDDELEN EN DONATEURS
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. eventuele bijdragen van de N.Ski V.;
c. opbrengsten van de activiteiten van de vereniging;
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. bijdragen van donateurs;
f. subsidies;
g. revenuen van het vermogen; en
h. eventuele andere baten
2. Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met ten minste een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
3. Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toelating van donateurs.
4. De eventuele rechten en de verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
5. Beëindiging namens de vereniging geschiedt door het bestuur van de vereniging.

BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie, casu quo het door de algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur van de verenging bevoegd. Het bestuur van de vereniging is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien, in die zin dat het bestuur bevoegd is tot de eerstkomende algemene vergadering zelf ten hoogste één bestuurslid te benoemen, dat aftreedt in die eerstkomende algemene vergadering en alsdan door die algemene vergadering kan worden benoemd.
3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Het is mogelijk een tweede voorzitter te benoemen hetgeen door de algemene vergadering kan worden vastgesteld. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan -hetzij in het periodiek orgaan van de vereniging, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving -mededeling aan alle leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij of zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond één maal aansluitend herbenoembaar.
7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap
b. door bedanken

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 10.
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2a. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijke handelende bestuursleden met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 van deze statutent bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de N.Ski V. vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, zeven jaar lang te bewaren.

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 13.
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze statuten;
3. wegens strijd met een reglement
b. Tot de onder a van dit lid 5 van dit artikel bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b van dit artikel wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te voldoen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7a. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a van dit artikel, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering) Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het periodiek orgaan van de vereniging of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het lid 4 van dit artikel of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. verslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. vaststelling van de contributies;
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestuursleden;
i. benoeming commissieleden; en
j. rondvraag

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het eventuele periodieke orgaan van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht én dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.
la. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2a. Ieder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met veertien jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijke vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als schriftelijk gemachtigde namens ten hoogste twee andere leden lid het stemrecht uitoefenen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan de personen en aan hun echtgenote, hun geregistreerd partner en hun bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei- wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan- in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

REGLEMENTEN
Artikel 17.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de N.SkiV.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben- gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering in het periodiek orgaan van de vereniging gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip worden de leden in kennis gesteld, hetzij door een mededeling in het eventuele periodieke orgaan van de vereniging, hetzij op een andere, door het bestuur te bepalen, wijze. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven van een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de N.Ski V. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.
7. Van de in lid 6 van dit artikel bedoelde goedkeuring dient uit de notariële akte van statutenwijziging te blijken.

ONTBINDING EN FUSIE
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur van de vereniging, besluiten tot ontbinding of tot fusie met één of meer andere rechtspersonen. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 18 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur van de vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
3. Aan een eventueel batig saldo wordt door de algemene vergadering een bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging, zulks met dien verstande dat het ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging door de N.Ski V. aan de vereniging overgedragen vermogen, aan de N.Ski V. dient te worden gerestitueerd.
4. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
6. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
7. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee (2) maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.
8. De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de vereniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts) persoon, die daartoe door het bestuur van de vereniging bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

OMZETTING
Artikel 20.
De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, en met schriftelijke goedkeuring van de N.Ski v. bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, mede namens de vereniging tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.